Privacy & cookies

Praktijk De Spraakboom hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. In het volgende stukje wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan en welke gegevens worden verzameld door Praktijk De Spraakboom. Deze privacyverklaring is van toepassing op zowel de praktijk als ook de website en betreft het verzamelen van gegevens, waaronder ook medische gegevens en het gebruik ervan. Als uw vragen heeft over de privacyverklaring kunt u hiermee terecht bij uw behandelende logopediste of een email sturen naar [email protected] of contact opnemen met Julia Feenstra-Krulias onder het telefoonnummer 06-11131538.

Artikel 1 Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens: de gegevens die betrekking hebben op een persoon
Praktijk:  De Spraakboom, verwerkingsverantwoordelijke
Patiënt: een patiënt van de praktijk
Verwerking: een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 2 Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op de website en op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg en nakoming van de behandelovereenkomst.

Artikel 3 Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:
(i) het verlenen van logopedische zorg door doelgerichte analyse (hulpvraag)
(ii) het declareren/factureren van verleende logopedische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;
(iii) ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
(iv) wetenschappelijk onderzoek.

De Spraakboom gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 1. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over updates en speciale zaken. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 2. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 3. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Artikel 4 De gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
 2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 3. Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiënt worden gebruikt. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 4. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
 5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor toestemming (mondeling en/of schriftelijk) heeft gegeven.

Artikel 5 Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam
 • adres/contactgegevens/emailadres
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • ID nummer
 • medische gegevens
 • naam huisarts/andere zorgverleners (paramedicus)
 • gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De Spraakboom maakt gebruik van functionele Cookies. Deze zijn nodig om de website te laten functioneren. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Ook gebruiken wij analytische Cookies. Deze leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Op deze manier kunnen wij website bezoekers beter begrijpen. Hierbij gebruiken wij de dienst Google Analytics. De verzamelende gegevens zijn volledig anoniem. Ook bestaat de kans dat Facebook of Linkedin Cookies kunnen plaatsen omdat wij de mogelijkheid bieden om content te delen. Wij hebben hier geen invloed op.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Artikel 8 Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 • u hiervoor mondeling en/of schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;
 • er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of
 • wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Artikel 9 Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Artikel 10 Verantwoordelijke gegevensbescherming

 1. De praktijk heeft een Verantwoordelijke Gegevensbescherming benoemd.
 2. De Verantwoordelijke Gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en is daarbij de eerste aanspreekspersoon.

Artikel 11 Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.despraakboom.nl informeren.

Artikel 12 Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar. Deze is te bereiken op 06-11131538 of per e-mail [email protected]
Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij J. Feenstra-Krulias, praktijkhouder.
Praktijkadres: Doctor Obe Postmastraat 1, 8602 XV Sneek. Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van De Spraakboom, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

De Spraakboom is niet zomaar een logopediepraktijk, de praktijk kan een unieke toegevoegde waarde hebben voor jou als cliënt, als ouder en voor jouw kind!

De Spraakboom

Doctor Obe-Postmastraat 1
8602 XV Sneek

KvK 50910086

06 1113 1538
[email protected]

Openingstijden

Maandag
gesloten
Dinsdag
09.00 - 16.00 uur
Woensdag
09.00 - 14.00 uur
Donderdag
09.00 - 17.00 uur
Vrijdag
09.00 - 14.00 uur
Zaterdag
op afspraak
Zondag
gesloten
Deze website draait op 100% duurzame energie, gewonnen uit kooldioxidevrije en milieuvriendelijke waterkracht.
© 2018 – 2024 De Spraakboom. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Blauwe Nacht